Copyright 2017-2019 Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel

Privacyverklaring

Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel verzamelt enkele persoonsgegevens die nodig zijn om efficiënt te kunnen werken. We willen hier transparant over communiceren, en u tegelijkertijd informeren over uw rechten inzake deze gegevens.

 

Als netwerkorganisatie heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen Gino De Meester  aangesteld als Data Protection Officer (DPO). Hij zal de taak van DPO opnemen voor de schoolbesturen van onze netwerkorganisatie die een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld hebben en in zover dat aanspreekpunt informatieveiligheid onze opleiding gevolgd heeft.
Uit: Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2018). Hoe voldoen aan nieuwe privacyregels?
url: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/hoe-voldoen-aan-nieuwe-privacyregels

 

Welke gegevens verzamelen we?

 

ONW West-Brabant-Brussel verbindt zich ertoe enkel gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden.

De meeste gegevens die het ONW West-Brabant-Brussel verzamelt, zijn afkomstig van de school waar de leerling is ingeschreven en het CLB waar zij mee samenwerken. Zij blijven de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

De aanmelding van een leerling bij het ondersteuningsnetwerk gebeurt via een aanmeldingsformulier. Hierin geeft de school volgende gegevens aan:

 

  • Persoonlijke gegevens: voor- en familienaam, geboortedatum, geslacht.

  • Attestering: aanwezigheid van een (gemotiveerd) verslag, inschrijvingsverslag of HGD-traject met het bijhorende type.

  • Functioneren op school: barrières, sterktes, onderwijsbehoeften en reeds genomen maatregelen zoals ervaren door de school en opgenomen in het zorgplan.

 

Van het CLB ontvangt het ONW West-Brabant-Brussel het (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag indien aanwezig. Het ONW heeft geen toegang tot LARS (de leerlingendossiers van het CLB).

 

Ondersteuners verzamelen tijdens observaties en ondersteuningen logischerwijs extra informatie over het functioneren. Deze wordt neergeschreven in een observatiefiche of ondersteuningsplan. In het kader van de co-creatie kan deze informatie uitgewisseld worden met de school.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

ONW West-Brabant-Brussel verwerkt leerlingengegevens met als doel kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden.

 

  • Persoonlijke gegevens: via de verwerking van persoonlijke gegevens is het ONW in staat om de verschillende leerlingen te kunnen identificeren en de ondersteuning van deze leerlingen te coördineren en op te volgen.

  • Attestering: het is decretaal bepaald dat een aanvraag aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Eén van deze voorwaarden is de aanwezigheid van een (gemotiveerd) verslag, inschrijvingsverslag of HGD-traject (voor leerlingen type 3). Het ONW moet dus op de hoogte zijn van het bestaan hiervan.

  • Functioneren op school: een duidelijke beeldvorming van de leerling en de schoolcontext is noodzakelijk om op een kwalitatieve en doelgerichte manier te ondersteunen. Je kan enkel werken op maat van de leerlingen wanneer je de leerling kent.

 

Voor het onderling delen van persoonsinformatie van leerlingen tussen de school, het CLB en het ONW beroept ONW West-Brabant-Brussel zich op omzendbrief NO/2017/02 van de Vlaamse Overheid, die een wettelijke grond biedt voor de samenwerking tussen de verschillende partners in het ondersteuningsnetwerk.

 

ONW West-Brabant-Brussel vraagt voor het verwerken van alle gegevens die niet rechtstreeks onder dit doel vallen (zoals video-opnames voor professionalisering) steeds expliciete toestemming aan de betrokken partijen.

 

Wie heeft toegang tot welke gegevens?

 

De coördinatiecel van ONW West-Brabant-Brussel heeft toegang tot alle bovengenoemde gegevens. Zij verwerken de aanmeldingen, maken de leerlingendossiers aan en staan in voor de algemene opvolging van de ondersteuningen. Omwille van deze kwaliteitsbewaking moeten de coördinatoren een overzicht kunnen bewaren over al deze verschillende gegevens. In deze opdracht wordt de coördinatiecel bijgestaan door de toegewezen pedagogische begeleiders competentie van het Katholiek Onderwijs.

 

In miniteams worden de ondersteuners actief betrokken bij de leerlingenverdeling. Om deze optimaal te laten verlopen, hebben de ondersteuners toegang volgende gegevens van alle leerlingen uit dat miniteam, ook van de leerlingen die zij niet zelf ondersteunen: voor- en familienaam, geboortedatum, school, attestering.

 

Enkel de ondersteuner die de leerling actief ondersteunt, heeft toegang tot de gedetailleerde gegevens in verband met het functioneren van de leerling.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

ONW West-Brabant-Brussel bewaart de persoonsgegevens van de leerlinge niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een ondersteuning tijdelijk wordt stopgezet, houdt het ONW deze gegevens voor een korte periode bij om een latere heropstart te vergemakkelijken.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ONW West-Brabant-Brussel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de school waar de leerling is ingeschreven. Zij beheren het zorgdossier en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

ONW West-Brabant-Brussel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De persoonsgegevens worden bewaard in de cloudservice van Google. In hun privacyverklaring zijn volgende beveilingsmaatregelen te lezen:

 

We werken er hard aan Google en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 

  • We coderen veel van onze services met SSL.

  • We voorzien u van authenticatie in twee stappen wanneer u uw Google-account opent en een Safe Browsing-functie in Google Chrome.

  • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

  • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Google, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onw.westbrabantbrussel@gmail.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

De website van ONW West-Brabant-Brussel wordt gehost door Wix. Hun policy in verband met cookies en andere technieken kan u nalezen in de privacyverklaring op hun website: https://nl.wix.com/about/privacy. ONW West-Brabant-Brussel heeft zelf geen inzage in gebruikersstatistieken die mogelijks door Wix verzameld worden.

 

Via de nieuwsbrief houdt ONW West-Brabant-Brussel alle partners graag op de hoogte van de mededelingen uit het ondersteuningsnetwerk. Enkel personen die zich actief abonneren op deze nieuwsbrief, ontvangen deze via e-mail. Rechtspersonen (zoals scholen) vallen niet onder persoonsgegevens en kunnen steeds aangeschreven worden indien dit nodig of zinvol wordt geacht.

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now